top of page

Regulamin

Warunki korzystania z tej witryny zostały zaktualizowane w 2024 r. 22 stycznia.

 

Administratorem tej strony jest firma  UAB „Intervilža” (kod firmy 110342843) – spółka zarejestrowana na Litwie, której siedziba znajduje się pod adresem Savanorių pr. 151, LT-03150 Wilno, Litwa, a strona internetowa dostępna jest pod adresem www.inowood.lt   (zwana dalej „Stroną Internetową”). Niniejsza strona internetowa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych.   

 

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na to, że niniejsze Warunki korzystania są dla Ciebie wiążące i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. UAB „Intervilža” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu w dowolnym momencie poprzez ogłoszenie tych zmian wraz z datą ich wejścia w życie na tej stronie. Aby wyświetlić najbardziej aktualne warunki, możesz kliknąć łącze „Warunki” u dołu dowolnej strony tej witryny.

 

Treść strony internetowej udostępnianej przez UAB „Intervilža” ma charakter ogólny. Mimo iż treść została starannie przygotowana, firma nie gwarantuje jej dokładności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia lub nieścisłości. Aby móc polegać na treści, zaleca się niezależną weryfikację.

 

UAB „Intervilža” udziela zgody na przeglądanie lub pobieranie jednej kopii materiałów strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego lub niekomercyjnych celów badawczych, ale tylko pod warunkiem dołączenia następującej informacji o prawach autorskich: „Copyright 2024, UAB „Intervilža”. Wszystkie prawa zastrzeżone."

 

Treść i projekt tej strony internetowej są chronione prawami autorskimi (i/lub innymi prawami własności intelektualnej) będącymi własnością Intervilža UAB lub licencjonowanymi przez zewnętrznych właścicieli praw autorskich. Jakiekolwiek wykorzystanie Treści, które nie jest dozwolone niniejszymi Warunkami, może naruszać prawa własności intelektualnej. Jeśli naruszysz te warunki, Twoja zgoda na wykorzystanie treści zostanie automatycznie cofnięta i będziesz zobowiązany do zniszczenia wszystkich posiadanych kopii treści.

 

Z wyjątkiem zakresu polityki prywatności, wszystkie wiadomości, materiały lub dane przesłane przez użytkowników za pośrednictwem strony internetowej stają się własnością UAB „Intervilža”. Firma ma prawo do swobodnego wykorzystywania, ujawniania, powielania lub rozpowszechniania tych informacji, niezależnie od ich rodzaju, chyba że w przesłanej informacji określono inaczej.

 

W serwisie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych lub informacje udostępnione przez osoby trzecie. UAB „Intervilža” nie kontroluje tych informacji ani zawartości innych stron internetowych i nie ponosi za nie odpowiedzialności.  Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na to, że UAB „Intervilža” nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność powiązanych stron internetowych. Korzystasz z tych witryn, do których prowadzą linki, na własne ryzyko i zgodnie z ich warunkami użytkowania.

 

Osoby chcące udostępnić łącze do tej witryny muszą uzyskać uprzednią pisemną zgodę UAB „Intervilža”.

Znaki towarowe użyte na tej stronie są znakami towarowymi firmy UAB „Intervilža”, jej oddziałów lub licencjonowanymi przez osoby trzecie.

 

Działalność tej witryny internetowej podlega prawu obowiązującemu na Litwie. Sądy jurysdykcji litewskiej mają wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z tej witryny. Wyrażasz zgodę na jurysdykcję sądów litewskich i zrzekasz się wszelkich sprzeciwów wobec jakichkolwiek działań prawnych lub procesów prowadzonych przez taki sąd, a także wszelkich roszczeń, które mogą zostać wniesione w wyniku takiego działania lub procesu. Niemniej jednak UAB „Intervilža” ma prawo podejmować działania prawne za granicą i egzekwować podjęte decyzje.

 

UAB „Intervilža” nie ponosi i nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej za treści i/lub strony internetowe, które nie są zgodne z prawem niepodlegającym jurysdykcji Litwy.

 

Z tej strony internetowej można korzystać publicznie, ale jest to dozwolone pod warunkiem, że spółka UAB „Intervilža” nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej za straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub jej zawartości. Ograniczenia te mają zastosowanie w przypadkach naruszenia umowy, zaniedbania, czynu niedozwolonego cywilnego lub innych, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zakup i zwroty

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin zakupu i sprzedaży towarów (dalej – Regulamin) określa ogólne warunki korzystania z  INOWOOD.LT  sklepu internetowego https://www.inowood .lt  (dalej - InoWood, sklep internetowy). _11100000-0000-0000-0000-00000 0000111_

1.2. Regulamin ma zastosowanie w sytuacji, gdy Klient InoWood (dalej – Kupujący) wybiera, zamawia i kupuje towary oferowane przez InoWood lub w inny sposób korzysta z usług świadczonych przez sklep InoWood.

1.3. Organizacją, realizacją sprzedaży towarów w sklepie InoWood oraz usługami z nią związanymi zajmuje się Intervilža UAB, adres siedziby: Savanorių pr. 151, Wilno, NIP 110342843, NIP podatnika VAT LT103428413.

1.4. Kupującym w niniejszym Regulaminie jest każda osoba dokonująca zakupu towaru w sklepie internetowym InoWood. Z usług Sklepu mają prawo korzystać: a) pełnoletnie osoby fizyczne, czyli osoby, które osiągnęły pełnoletność, których zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona postanowieniem sądu; b) osoby prawne działające poprzez upoważnionych przedstawicieli, którzy dokonali rejestracji w e-sklepie zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.

1,5. Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia na towar w sklepie InoWood jeżeli nie zapoznał się z Regulaminem i/lub nie zgadza się z nim. Złożenie przez Kupującego zamówienia w sklepie InoWood uważa się, że zapoznał się z Regulaminem i bezwarunkowo go akceptuje.

1.6. InoWood zastrzega sobie prawo do zawieszenia, według własnego uznania, uzupełnienia, zmiany niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów związanych z Regulaminem. Uzupełnienia lub zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania, tj. od dnia umieszczenia ich w systemie e-sklepu.

1.7. Jeżeli po zmianie Regulaminu Kupujący w dalszym ciągu korzysta z usług świadczonych przez sklep internetowy, uważa się, że Kupujący wyraża zgodę na nowe wydanie Regulaminu, jego częściowe zmiany lub uzupełnienia.

 

II. REJESTRACJA I DANYCH PROTECTION

 

2.1. W celu dokonania zakupu towarów oferowanych w sklepie InoWood, Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane osobowe Kupującego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres rozliczeniowy oraz adres, na który towar będzie dostarczony, oraz inne dane niezbędne do dostarczenia towaru. Upoważniony przedstawiciel osoby prawnej podaje dodatkowo nazwę osoby prawnej.

2.2. Zabrania się dokonywania przez tę samą osobę rejestracji i korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy pod kilkoma nazwami.

2.3. Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych rejestracyjnych i logowania osobom trzecim. Kupujący odpowiada za zapamiętywanie stworzonych przez siebie danych do logowania, InoWood nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich dokonane z wykorzystaniem stworzonych przez Kupującego danych do logowania. Jeżeli ze sklepem internetowym połączy się osoba trzecia korzystając z danych logowania Kupującego, InoWood uważa ją za Kupującego.

2.4. Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego lub zamówieniu produktu, formularzu kontaktowym lub zapytaniu ofertowym.

2.5. Dokonując rejestracji Kupujący udziela jednocześnie InoWood prawa do gromadzenia, gromadzenia, systematyzowania, wykorzystywania i przetwarzania dla celów określonych w niniejszym Regulaminie wszelkich danych osobowych, które Kupujący podaje bezpośrednio lub pośrednio podczas rejestracji i odwiedzania _11100000-0000-0000 -0000-000000000111_InoWood sklepu i korzystania z jego usług. InoWood jest administratorem danych osobowych przekazanych przez każdego Kupującego w rozumieniu aktów prawnych Republiki Litewskiej.

2.6. Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane w celu identyfikacji Kupującego, realizacji sprzedaży i dostawy towarów, wystawienia dokumentów księgowych, zwrotu nadpłat i/lub pieniędzy za zwrócony przez Kupującego towar, zarządzania długami, realizacji innych obowiązków wynikających z zakupu i sprzedaży umowy i zapewnić Kupującemu dostęp do pozostałych usług sklepów InoWood.

2.7. Dane osobowe podane przez kupującego podczas rejestracji w sklepie internetowym lub przy zakupie towaru lub wysłaniu formularza zapytania bez rejestracji są  przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie prawnej danych osobowych Dane Republiki Litewskiej, a także inne akty prawne Republiki Litewskiej regulujące przetwarzanie i ochronę tych danych.

2.8. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z „Polityką Prywatności” zatwierdzoną przez Sprzedawcę i opisaną w załączniku do niniejszego Regulaminu. Kupujący wyraża zgodę lub nie zgadza się na określone sposoby wykorzystania danych osobowych Kupującego zgodnie z procedurą przewidzianą w Polityce Prywatności poprzez przesłanie informacji drogą e-mailową. pocztą  dap@intervilza.lt

 

III. ZAMÓWIENIE TOWARÓW I ZAWARCIE UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY

 

3.1. Ceny produktów i asortyment produktów określone w katalogu produktów e-sklepu obowiązują wyłącznie przy zakupie tych produktów w e-sklepie InoWood. Ceny towarów w sklepie internetowym podawane są po uwzględnieniu podatku od towarów i usług (VAT). Cena dostawy nie jest wliczona w cenę i jest wskazywana osobno podczas tworzenia oferty handlowej.

3.2. Elektroniczny katalog produktów nie stanowi konkretnej oferty handlowej, podane ceny i ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie ze względu na zakłócenia w dostawach lub podobne okoliczności. W przypadku, gdy saldo produktu jest ograniczone, po otrzymaniu zamówienia Kupującego menadżerowie InoWood przesyłają ostateczną ofertę. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia saldo towaru będzie niewystarczające, Kupujący skontaktuje się za pośrednictwem wskazanych kontaktów.

3.3. InoWood ma prawo jednostronnie, bez odrębnego powiadomienia, zmienić ceny towarów i warunki akcji, umorzyć akcje.

3.3. Umowę kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a InoWood uważa się za zawartą z chwilą utworzenia przez Kupującego koszyka w sklepie internetowym, podania adresu dostawy, wyboru sposobu płatności oraz zapoznania się z nim (po zapoznaniu się z zaznaczeniem pola „ Zapoznałem się i zgadzam się z „Regulaminem zakupu – sprzedaży towarów” oraz „Polityką prywatności”), klikam przycisk „Wyślij zamówienie” i gdy Kupujący otrzyma ofertę handlową przesłaną przez menadżera InoWood oraz fakturę o płatność z góry i spełnia osobiście uzgodnione wcześniej warunki.

3.4. Jeżeli Kupujący w terminie 5 (pięciu) dni roboczych nie zapłaci zgodnie ze złożoną ofertą handlową i fakturą za przedpłatę przelewem lub gotówką, uważa się, że kupujący odstąpił od umowy kupna-sprzedaży (o ile nie ustalono inaczej).

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

 

4.1. Kupujący ma prawo dokonać zakupu towaru od InoWood w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

4.2. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

4.3. Kupujący ma prawo wymienić lub zwrócić zakupiony towar w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

4.4. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i nienaruszania prawa Republiki Litewskiej.

4,5. Kupujący ma obowiązek zapłacić za zamówiony towar i odebrać go zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Po wybraniu odbioru towaru w sklepie InoWood, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w wybranym sklepie InoWood w terminach określonych w Regulaminie. Po wybraniu dostawy towaru pod wskazany adres, Kupujący musi stawić się we wskazanym miejscu o określonej godzinie i odebrać zamówiony towar.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI V. INOWOOD

 

5.1. InoWood ma prawo zawiesić lub zakończyć działalność InoWood. W takim przypadku wszystkie przyjęte i potwierdzone zamówienia Kupujących ulegają rozwiązaniu, a nowe zamówienia nie są przyjmowane.

5.2. InoWood ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli Kupujący, wybierając metody płatności przewidziane w punktach 6.1.1 i 6.1.2 Regulaminu, nie zapłaci za towar w określonym terminie.

5.3. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przewidzianego w pkt. 6.1.2 Regulaminu, InoWood ma prawo skontaktować się z Kupującym w sprawie danych podanych w zamówieniu, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do informacji podanych w zamówieniu. W takim przypadku termin dostawy towaru liczy się od dnia kontaktu z Kupującym. InoWood ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli InoWood nie skontaktuje się z Kupującym w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia zamówienia lub jeżeli Kupujący nie przekaże InoWood żądanych informacji w wyznaczonym terminie.

5.4. W przypadku podania podczas rejestracji lub w późniejszym terminie nieprawdziwych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd lub nie wszystkich żądanych danych, bądź też gdy Kupujący nie dopełni innych obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, InoWood ma prawo do natychmiastowego anulowania rejestracji oraz usunięcia danych Kupującego lub ograniczenia prawo Kupującego do korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki spowodowane podaniem przez Kupującego błędnych danych.

5.5. InoWood zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia rejestracji i korzystania przez Kupującego z usług e-sklepu bez wcześniejszego ostrzeżenia, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Kupujący prowadzi działalność niezgodną z prawem lub w inny sposób stara się zaszkodzić pracy lub stabilnemu funkcjonowaniu Sklepu. e-sklep.

5.6. InoWood zobowiązuje się zapewnić Kupującemu możliwość korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.7. InoWood zobowiązuje się do poszanowania prywatności Kupującego, przetwarzać dane osobowe Kupującego wyłącznie zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

5.8. Na warunkach określonych w regulaminie InoWood zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar oraz przyjąć towar zwrócony przez Kupującego.

5.9. InoWood w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, niemożności dostarczenia zamówionego przez Kupującego towaru, zobowiązuje się do zaoferowania Kupującemu w miarę możliwości produktu analogicznego lub podobnego. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego oferowanego produktu, InoWood zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych pieniędzy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, jeżeli została dokonana przedpłata, w takim przypadku zamówienie zostaje anulowane, a umowa sprzedaży rozwiązana.

 

VI. SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

6.1. Za towar możesz zapłacić:

6.1.1. przelewem z góry przy płatności w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i przekazania informacji o płatności drogą mailową. pocztą info@inowood.lt  

6.1.2. gotówką lub kartą płatniczą w sklepie InoWood.

6.2. Jeżeli rachunek nie jest opłacany przez Kupującego, ale przez inną osobę lub firmę, Kupujący ma obowiązek wpisać dane płatnika w uwagach do formularza zamówienia, a dane Kupującego i numer zamówienia wpisuje w polu miejsca docelowego płatności zlecenia płatniczego .

6.3. Przy tworzeniu (koordynowaniu) zamówienia na niestandardowe wymiary/produkty, zamówienie uważa się za przyjęte dopiero po wpłacie 50%. całkowitą wartość zamówienia, a czas dostawy/produkcji uzgadniany jest osobno. Towar zostanie dostarczony/przekazany kupującemu dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty za całe zamówienie. W takim przypadku odrzuć specyfikację. zamówienie nie jest możliwe lub naliczana jest opłata za anulowanie zamówienia (brak dostawy) w wysokości 20%. wartość zamówienia (ale co najmniej 300 €).

 

VII. DOSTAWA DÓBR

 

7.1. Koszty dostawy nie są wliczone w cenę podaną w Sklepie, są wykazywane odrębnie, zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu.

7.2. Do dostawy towaru doliczana jest opłata za dostawę, a termin uzgadniany jest każdorazowo odrębnie. Towar dostarczany jest do obiektu bez usługi załadunku/dostawy, chyba że zostało to odrębnie uzgodnione.

7.3. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia towar znajduje się na magazynie (jest to zawsze potwierdzone odrębnym pismem przedstawiciela InoWood), InoWood zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Państwa towar po dokonaniu płatności końcowej na adres podany w Państwa zamówieniu na terenie Litwy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych dokonanie płatności za towar zgodnie z punktem 6.1 niniejszego Regulaminu;

7.4. Jeżeli po przyjęciu zamówienia stan towaru będzie niewystarczający lub zostanie wyprodukowany na specjalne zamówienie, InoWood zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Państwa towar pod adres podany w zamówieniu na terenie Litwy w indywidualnie ustalonym terminie oraz określonych w ofercie handlowej, płacąc za towar na warunkach określonych w ofercie handlowej.

7,5. Produkty InoWood dostarczane są przez autoryzowanego przedstawiciela. Po podpisaniu przez kupującego listu przewozowego uważa się, że przesyłka została przekazana (dostarczona) prawidłowo i jest odpowiedniej jakości.

7.6. W trakcie dostawy towaru Kupujący ma obowiązek wraz z autoryzowanym przedstawicielem InoWood sprawdzić stan przesyłki towaru. Kupujący, zauważywszy naruszenie przesyłki, ma obowiązek zaznaczyć to w liście przewozowym przesyłki i spisać dowolny akt naruszenia przewozu. Jeżeli kupujący podpisze list przewozowy bez uwag, uważa się, że przesyłka została dostarczona w należytym stanie. Jeżeli dostarczony produkt nie zawiera żadnych części lub dokumentów, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym InoWood.

7.7. Jeżeli Kupujący nie zamówił usługi dostawy towaru we wskazane miejsce, w takim przypadku Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbioru towaru InoWood w terminie wskazanym przez InoWood i pod wskazany adres oraz odebrać zamówiony towar. Przy odbiorze towaru zamówiony towar jest przekazywany Kupującemu w oryginalnym opakowaniu (jeżeli towar jest zapakowany) i Kupujący ma obowiązek podpisać dowód odbioru towaru.

7.8. Jeżeli Kupujący nie zgłosi się do InoWood w wyznaczonym terminie w celu odbioru produktu z punktu odbioru, będzie on przechowywany nie dłużej niż 5 (pięć) dni roboczych, a nowy termin odbioru należy wcześniej uzgodnić z InoWood. Jeżeli Kupujący odbierze towar z punktu odbioru z opóźnieniem większym niż 5 (pięć) dni roboczych, za każdy kolejny dzień przechowywania towaru do momentu jego odbioru, Kupujący może zostać obciążony opłatą za przechowanie towaru (2% wartości towaru za każdy dzień przechowywania, nie mniej jednak niż 15 € (piętnaście euro)). Jeżeli Kupujący spóźnia się z odbiorem towaru powyżej 30 dni, InoWood przesyła Kupującemu upomnienie o zamiarze odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie kolejnych 5 (pięciu) dni roboczych. Jeżeli kupujący nie ustosunkuje się do ostrzeżenia, InoWood rozwiąże umowę sprzedaży, potrąci z pieniędzy zapłaconych przez kupującego za towar koszty jego przechowywania, które nie mogą być mniejsze niż 15 € (piętnaście euro) za każdy zaległy dzień roboczy, i zwraca pozostałą kwotę na wskazany rachunek bankowy.

 

VIII. GWARANCJA JAKOŚCI TOWARÓW

 

8.1. Wszystkie towary objęte są warunkami gwarancji producenta. Ogólny okres gwarancji na towar wynosi 24 miesiące.

8.2. W przypadku nieodpowiedniej jakości towaru należy niezwłocznie skontaktować się z InoWood drogą mailową. pocztą info@inowood.lt  lub przyjdź do biura centralnego na Savanorių pr. 151, LT-03150 Wilno (UAB „Intervilža”). 

8.3. W przypadku stwierdzenia, że produkt jest uszkodzony mechanicznie, był użytkowany niezgodnie z zaleceniami producenta, a także w przypadku nieprawidłowego montażu, reklamacje dotyczące jakości towaru nie będą uwzględniane.

8.4. Składając produkt gwarancyjny, kupujący jest zobowiązany przedstawić ważny dokument potwierdzający zakup produktu (paragon zakupu lub fakturę).

 

IX. ZWROT TOWARU

 

9.1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży poprzez powiadomienie o tym InoWood w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. info@inowood.lt    w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia dostarczenia Produktu.

9.2. Zwracany przedmiot musi być w pełni zmontowany i nie może utracić swojego wyglądu. Kupujący jest odpowiedzialny za pełny montaż produktu. Jeśli produkt nie jest w pełni zmontowany, nie przyjmujemy go do zwrotu.

9.3. W przypadku zwrotu wadliwego produktu InoWood zobowiązuje się przyjąć wadliwy produkt i, w przypadku braku sprzeciwu Kupującego, wymienić go na produkt analogiczny lub podobny w ustalonym terminie. Jeżeli kupujący sprzeciwi się wymianie produktu niskiej jakości na produkt wysokiej jakości, zwrócimy pieniądze zapłacone za produkt niskiej jakości w ciągu 5 dni roboczych od zwrotu towaru.

9.4. W przypadku braku dostarczenia towaru przez przedstawicieli InoWood (Kupujący przewiózł towar własnym transportem), Kupujący dba o zwrot towaru (dostawę do Sprzedającego).

9,5. W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupujący powinien zgłosić odstąpienie od umowy w formie pisemnej na adresy kontaktowe wskazane w pkt 9.1 Regulaminu w terminie określonym w Regulaminie. Kupujący otrzymuje informację o odstąpieniu od umowy na podany adres e-mail. pocztą Jeżeli w ciągu 1 dnia roboczego Kupujący otrzyma potwierdzenie, zobowiązany jest ponownie skontaktować się telefonicznie z InoWood. Jeżeli kupujący odmówi zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych powinien uzgodnić z InoWood pocztą elektroniczną sposób zwrotu towaru (wszystkie kwestie związane z odbiorem, transportem i innym transportem towaru na miejsce wskazane przez InoWood). W takim przypadku Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt spełniający wymogi punktu 9.2 Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zapłacone za Produkt pieniądze zostaną zwrócone w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zwrotu Produktu i oceny jego stanu.

9.6. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, jeżeli:

9.6.1. Produkt uległ uszkodzeniu w wyniku użytkowania produktu, jego wygląd uległ znacznej zmianie; zmiany w wyglądzie opakowania, które były niezbędne do sprawdzenia otrzymanego produktu, nie są uważane za istotne zmiany wyglądu produktu.

9.6.2. Towar został wykonany specjalnie na zamówienie Kupującego, tj. w niestandardowych długościach (chyba, że w warunkach zwrotu odrębnie ustalono).

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. Kupujący przesyła wszelkie powiadomienia do InoWood na adres e-mail info@inowood.lt  

10.2. InoWood wszelkie dostawy wysyła na podany przez Kupującego adres e-mail lub poprzez wiadomość SMS na podany przez Kupującego numer telefonu.

10.3. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej. 10.4. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli osiągnięcie porozumienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni nie będzie możliwe, spory będą rozstrzygane w trybie określonym w aktach prawnych Republiki Litewskiej.

10.5 Każdy Kupujący (użytkownik) ma prawo rozstrzygać spory z InoWood drogą elektroniczną, bez konieczności odwoływania się do sądu. Przede wszystkim Kupujący zobowiązany jest zwrócić się pisemnie do InoWood, jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji InoWood nie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego lub Kupujący nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią InoWood, Kupujący może zwrócić się do podmiotu zajmującego się pozasądowe spory konsumenckie, tj. Państwowa Służba Ochrony Praw Konsumentów (ul. Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail tarnyba@vvtat.lt  , tel. 8 5 2626751, strona internetowa www.vvtat.lt , lub do swoich jednostek terytorialnych w powiatach

Polityka prywatności

I. STOSOWANE TERMINY:

 

1. Dane osobowe, Dane – wszelkie informacje o Użytkowniku, którego tożsamość można ustalić lub którego tożsamość można ustalić.

2. Sklepy – sklepy UAB „Intervilža” zlokalizowane pod adresami: Savanorių pr. 151, Wilno.

3. Sklep elektroniczny – sklep elektroniczny UAB „Intervilža” www.inowood.lt  

4. Adres IP – każdemu komputerowi podłączonemu do Internetu przypisany jest unikalny numer zwany adresem protokołu internetowego (IP). Ponieważ numery te są zwykle przypisywane według bloku kraju, adres IP często może służyć do identyfikacji kraju, z którego komputer łączy się z Internetem.

5. Intervilža – UAB „INTERVILŽA”, NIP 110342843, NIP podatnika VAT LT103428413, adres rejestrowy/korespondencyjny Savanorių pr. 151, LT-03150 Wilno, dane są gromadzone i przechowywane przez Republikę Litewską VĮ „Registrų centras”.

6. InoWood – marka wyrobów z kompozytów drewniano-plastikowych stosowana w Intervilža.

7. Konta InoWood to konta InoWood w serwisach Facebook, LinkedIn i innych portalach społecznościowych, które udostępniają informacje o produktach InoWood oraz udostępniają treści upubliczniane przez Użytkowników.

8. Konto – wynik rejestracji Użytkownika w Serwisie, który tworzy konto przechowujące jego dane osobowe oraz historię zamówień.

9. Usługi – wszelkie usługi świadczone na rzecz Użytkownika w Serwisie InoWood, Sklepie Internetowym i Sklepach.

10. Polityka prywatności – ​​niniejsza polityka prywatności, która określa podstawowe zasady gromadzenia, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych, obowiązuje Użytkowników podczas korzystania z Serwisu , Sklepu Elektronicznego i/lub świadczenia Usług w Sklepach.

11. Cookies to małe dokumenty tekstowe z unikalnym numerem identyfikacyjnym, przenoszone z Serwisu na dysk twardy komputera Użytkownika, dzięki czemu administrator Serwisu może rozróżnić komputer Użytkownika i śledzić jego działania w Internecie.

12. Strona internetowa – strona internetowa firmy Inowood, której adres to  www.inowood.lt

13. Hasło – unikalna kombinacja liter i cyfr, stworzona przez Użytkownika i znana tylko jemu, która podawana jest po raz pierwszy podczas rejestracji w Serwisie, a następnie w celu zalogowania się do Konta.

14. Regulamin – został zatwierdzony obowiązujący regulamin kupna i sprzedaży Towarów w sklepie internetowym.

15. Marketing bezpośredni – działalność mająca na celu oferowanie towarów lub usług osobom fizycznym drogą pocztową, telefoniczną lub w inny sposób bezpośredni i/lub zapytanie o opinię na temat oferowanych towarów lub usług.

16. Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedziła Serwis InoWood, skorzystała z usług Sklepu Elektronicznego, Sklepu i której Dane przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

17. Polityka Prywatności reguluje podstawowe zasady i tryb przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

18. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika określa niniejsza Polityka Prywatności, a w zakresie, w jakim jej nie reguluje, 2016. 27 kwietnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej – „Rozporządzenie”), Ustawę o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej oraz inne akty prawne Republiki Litewskiej i Unii Europejskiej.

19. Użytkownicy mogą zapoznać się z Polityką Prywatności w Serwisie.

20. Administratorem danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest Intervilža. 21. Użytkownik podając w Serwisie, Sklepie Elektronicznym, Sklepie swoje dane osobowe wyraża zgodę na zarządzanie nimi i przetwarzanie przez Intervilža w celach, środkach i trybie przewidzianych w niniejszej polityce prywatności oraz aktach prawnych.

22. Podanie niektórych danych rejestracyjnych jest konieczne i bez ich podania Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie, w Sklepie Elektronicznym potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i prawidłowe.

23. Intervilža nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, niekompletne lub błędnie podane dane Użytkownika.

 

III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DANYMI

 

24. Intervilža szanuje prawo każdego Użytkownika do prywatności. Intervilža podejmuje wszelkie dostępne środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, a działania związane z przetwarzaniem danych są zgodne z wymogami przepisów o ochronie danych i polityki Intervilža.

25. Intervilža zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika na następujących podstawach prawnych:

25.1. Użytkownik wyraża zgodę, tj. wyraża zgodę na przestrzeganie zasad korzystania z Serwisu, regulaminu Sklepu Elektronicznego (zasady kupna i sprzedaży towarów) oraz Polityki Prywatności;

25.2 Intervilza w uzasadnionych interesach;

25.3. Do zawarcia lub wykonania umowy dochodzi, gdy jedna ze stron jest osobą, której dane dotyczą;

25.4. Zgodnie z obowiązkiem prawnym.

25,5. W zakresie i na warunkach przewidzianych przez obowiązujące akty prawne, do przetwarzania danych osobowych tego samego Użytkownika może zostać zastosowana jedna lub więcej z powyższych podstaw prawnych.

 

26. Intervilža przetwarza następujące dane Użytkownika:

Metoda gromadzenia danych

Dane

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Termin przetwarzania danych

Rejestracja konta

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy (zakładu pracy) (w przypadku rejestracji w imieniu firmy).

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie

Przez cały okres korzystania przez Użytkownika z konta. Intervilža może przechowywać wyrażoną przez użytkownika zgodę oraz jej dowód przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne, aby móc obronić się przed żądaniami, roszczeniami lub wysuwanymi przeciwko niej pozwami.

Administracja kontem

Dane podawane podczas rejestracji w serwisie www.inowood.lt , dane logowania do konta, działania na koncie, w tym dane techniczne przeglądania (adres IP, informacje techniczne dotyczące logowania i przeglądania)

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie

Przez cały okres korzystania przez Użytkownika z konta. Intervilža może przechowywać wyrażoną przez użytkownika zgodę oraz jej dowód przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne, w celu obrony przed roszczeniami, roszczeniami lub wysuwanymi przeciwko niej procesami.

Zakupy online

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca dostawy, nazwa firmy (zakładu pracy) (jeżeli towar kupowany jest w imieniu firmy), podpis (w przypadku dostarczenia towaru pod wskazany adres , data i godzina zakupu oraz dostawy, nazwy produktów, ilości, ceny, sposób płatności oraz informacje dotyczące płatności za zakupy

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie

10 lat od daty transakcji zakupu

Zakup towarów i usług w sklepach Intervilža

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy (miejsca pracy) (w przypadku zakupu towaru na zlecenie firmy), podpis, data i godzina zakupu, nazwy produktów, ilości, ceny, sposób płatności za zakupy i płatności Informacja

Zamówienie złożone przez użytkownika na zakup towarów i usług (oferta handlowa) oraz prawne obowiązki Intervilža dotyczące sprzedaży towarów i świadczenia usług

10 lat od daty transakcji zakupu

Statystyki, badania rynku i zachowań konsumentów

Lokalizacja, szczegóły zakupu (w tym data i godzina zakupu, nazwy produktów, ilości, cena, recenzowane pozycje)

Intervilza ma uzasadniony interes w analizowaniu danych i przygotowywaniu raportów niezbędnych dla biznesu w celu oceny swojej działalności i reagowania na zmiany rynkowe

5 lat

Administrowanie zapytaniami, prośbami i skargami użytkowników

Dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy towaru (jeżeli towar został dostarczony pod adres wskazany przez Użytkownika). Treść żądania: żądane wydarzenie, jego okoliczności, data, miejsce, żądanie Użytkownika, żądanie lub informacja zwrotna, produkt, inne informacje podane we wniosku;


Inne dokumenty i/lub dane dostarczone wraz z wnioskiem: np. dane dotyczące dowodu zakupu, zdjęcia.

Spełnienie prawnego obowiązku Intervilža w zakresie badania i odpowiadania na żądania użytkowników oraz uzasadnionego interesu w ocenie opinii swoich klientów w celu poprawy jakości operacji i świadczonych usług.

12 miesięcy


IV. CIASTECZKA

27. InoWood zapisuje informacje (cookies) na komputerze (urządzeniu) Użytkownika w celu identyfikacji osoby odwiedzającej jako byłego użytkownika Sklepu Elektronicznego, dla utrwalenia informacji o towarach umieszczonych w koszyku Użytkownika, dla gromadzenia danych elektronicznych Statystyki frekwencji w sklepie.

28. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie i wykorzystywanie informacji (cookies) na swoim komputerze (urządzeniu) lub cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, jednak w takim wypadku niektóre funkcje serwisu mogą nie być dla niego dostępne jego.

29. Więcej o plikach cookies, ich użyciu i odmowie - Zobacz w polityce plików cookies.

 

V. ZBIERANIE DANYCH

30. UAB Intervilža otrzymuje wyłącznie dane podane bezpośrednio przez Użytkownika: podczas wypełniania danych w profilu konta, podczas zakupu towarów w Sklepie Elektronicznym, w Sklepie, przy składaniu zapytań.

 

VI  . Pliki dziennika

Intervilza  postępuje zgodnie ze standardową procedurą korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują osoby odwiedzające strony internetowe. Wszystkie firmy hostingowe tak robią i jest to część analityki hostingu. Informacje gromadzone w plikach dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), datę i godzinę, strony odsyłające/wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Dane te nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie serwisem, śledzenie ruchu użytkowników w serwisie oraz zbieranie informacji demograficznych.

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

31. Intervilža może przekazywać dane osobowe Użytkownika do przetwarzania podmiotom trzecim, które pomagają w realizacji i administrowaniu Usługami, takimi osobami mogą być dostawcy usług dostawy ładunków, poddostawcy usług, dostawcy oprogramowania baz danych, dostawcy usług administrowania bazami danych, centra danych , dostawcy usług hostingowych i usług w chmurze, dostawcy usług marketingu bezpośredniego, dostawcy usług w zakresie badań rynkowych lub analityki biznesowej itp.

32. Intervilža przekazuje przetwarzającemu dane tylko tyle danych, ile jest niezbędne do realizacji konkretnego zamówienia lub świadczenia określonej usługi. Podmioty przetwarzające dane mogą przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie zgodnie z instrukcjami Intervilža i nie mogą ich wykorzystywać do innych celów ani przekazywać innym osobom bez zgody Intervilža. Muszą zapewnić bezpieczeństwo danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i pisemnymi umowami z nami.

33. Jeżeli zdarzenie opisane w Zgłoszeniu można uznać za zdarzenie ubezpieczeniowe, Intervilža przekazuje żądanie i dane Użytkownika ubezpieczycielowi, w którym ubezpieczyliśmy naszą odpowiedzialność cywilną, majątek lub który zapewnia nam inną polisę dla zdarzenia wskazanego w żądaniu Użytkownika. związane z tym ubezpieczenie. Zakłady ubezpieczeń działają jako niezależni administratorzy danych i przetwarzają dane zgodnie z warunkami i zasadami ustalonymi przez zakład ubezpieczeń.

34. Dane mogą być także przekazywane właściwym organom lub organom ścigania, takim jak policja czy organy nadzorcze, jednak wyłącznie na ich żądanie i tylko wtedy, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub w przypadkach i procedurach przewidzianych przez przepisy prawa, w celu zapewnienia nasze prawa, nasze bezpieczeństwo klientów, pracowników i zasobów, dochodzenie, zapewnianie i obrona roszczeń prawnych.

35. Jeżeli Intervilža korzysta z usługi analizy stron internetowych (np. Google Analytics), która służy do ustalenia, w jaki sposób Użytkownik wykorzystuje informacje podane w serwisie, możemy wymieniać spersonalizowane dane Użytkownika z podmiotami trzecimi, które na podstawie tych informacji oceniają, w jaki sposób Serwis służy do sporządzania dla operatorów raportów serwisowych o ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu, internetu i aplikacji mobilnej.

 

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO PODMIOTU DANYCH

36. Użytkownik ma prawo do:

36.1. zapoznać się z przetwarzanymi przez niego danymi osobowymi: uzyskać potwierdzenie, czy Intervilža przetwarza jego dane osobowe, zapoznać się z przetwarzanymi danymi, uzyskać informację o celach przetwarzania danych, okresie przetwarzania danych, źródle pozyskiwania danych, zautomatyzowanym podejmowanie decyzji;

36.2. żądania sprostowania, zmiany, wyjaśnienia informacji, jeżeli dane podane podczas rejestracji Użytkownika uległy zmianie lub jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzane przez Intervilža informacje na jego temat są nieprawidłowe lub nieprawidłowe;

36.3. cofnąć zgodę w dowolnym momencie, a przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika, zostanie zakończone. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że Intervilža nie będzie w stanie zapewnić możliwości dalszego korzystania ze swoich Usług;

36,4. zażądać od Intervilža bezzasadnego i natychmiastowego usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika, jeżeli może to być uzasadnione jedną z następujących przyczyn:

36.4.1. dane osobowe nie są już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

36.4.2. Użytkownik cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;

36.4.3. Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych zgodnie z prawem i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne przetwarzania danych;

36.4.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

36.4.5. dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z prawa Unii Europejskiej lub Republiki Litewskiej.

36,5. zażądać od Intervilžy ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy zachodzi jeden z poniższych przypadków:

36.5.1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych na taki okres, w którym Intervilža może sprawdzić prawidłowość danych osobowych;

36.5.2 przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

36.5.3. Intervilža nie potrzebuje już danych osobowych do celów określonych w pkt. 26 niniejszego Regulaminu, lecz są one potrzebne Użytkownikowi w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;

36,6. żądania przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, administratorowi danych. W takim przypadku Intervilža przekaże dane wymagane przez Użytkownika do przesłania w formacie zwykle używanym przez jej systemy i możliwym do odczytania przez komputer.

36,7. złożyć skargę do organu nadzorczego – Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych, wypełniając i składając skargę na wymaganym formularzu.

 

Prawa do prywatności CCPA

Na mocy ustawy CCPA konsumenci mają między innymi prawo do:

• wymagać, aby firma gromadząca dane osobowe użytkownika ujawniła, jakie kategorie i jakie konkretne dane osobowe o użytkownikach zebrała.

• zażądać od firmy usunięcia wszystkich danych osobowych użytkowników zebranych przez firmę.

• wymagać, aby firma sprzedająca dane osobowe użytkownika nie sprzedawała danych osobowych użytkownika.

Jeśli złożysz wniosek, musimy odpowiedzieć w ciągu miesiąca. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

 

Prawa do ochrony danych RODO

Chcielibyśmy mieć pewność, że znasz wszystkie przysługujące Ci prawa w zakresie ochrony danych. Każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu – masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.

Prawo do sprostowania — masz prawo poprosić nas o poprawienie wszelkich informacji, które Twoim zdaniem są niedokładne. Masz także prawo żądać uzupełnienia informacji, które uważasz za niekompletne.

Prawo do usunięcia – masz prawo żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe pod pewnymi warunkami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – pod pewnymi warunkami masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – pod pewnymi warunkami masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych – masz prawo żądać, abyśmy przekazali zebrane przez nas dane innej organizacji lub bezpośrednio Tobie pod pewnymi warunkami.

Jeśli złożysz wniosek, musimy odpowiedzieć w ciągu miesiąca. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

 

Informacje dotyczące korzystania z witryny przez dzieci

Naszym kolejnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do monitorowania, uczestniczenia i/lub kontrolowania ich aktywności w Internecie. InoWood.lt nie zbiera świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko przekazało takie informacje na naszej stronie, zachęcamy Cię do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uzyskać takie informacje natychmiast usunięte z naszych rejestrów.

 

IX. PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

37. Po otrzymaniu żądania Użytkownika o podanie danych lub skorzystanie z innych praw Użytkownika, Intervilža będzie zobowiązana do ustalenia tożsamości Użytkownika. Aby skorzystać z powyższych praw osoby, której dane dotyczą, należy złożyć pisemny wniosek (wypełniając formularz żądania znajdujący się na Stronie internetowej, składając żądanie na adres podany w Rozdziale X pkt 40 niniejszej Polityki osobiście lub za pośrednictwem środkami komunikacji elektronicznej (podpisywanie bezpiecznym podpisem elektronicznym)).

38. Intervilža zobowiązuje się, po otrzymaniu wniosku Użytkownika, o realizację któregokolwiek z jego praw jako osoby, której dane dotyczą i po pomyślnym zakończeniu przez Użytkownika procedury weryfikacji określonej w punkcie 37 niniejszego Regulaminu, bez zbędnej zwłoki, ale w każdym przypadku nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika i zakończenia procedury weryfikacyjnej, do przekazania Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych przez Intervilža zgodnie z żądaniem Użytkownika. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania i liczbę żądań, Intervilža ma prawo przedłużyć miesięczny termin o kolejny miesiąc, informując o tym Użytkownika przed upływem pierwszego miesiąca i podając przyczyny takiego przedłużenia.

39. Jeżeli Użytkownik złoży żądanie drogą elektroniczną, Intervilža udzieli odpowiedzi drogą elektroniczną, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niemożliwe (np. ze względu na wyjątkowo dużą ilość informacji) lub gdy Użytkownik poprosi o przesłanie odpowiedzi w inny sposób.

 

X. DANE KONTAKTOWE

40. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

e-mailem:  dap@intervilza.lt

dzwoniąc pod numer: +370 683 51568

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail adres e-mail dap@intervilza.lt  

Adres pocztowy:

UAB „Intervilža” do Inspektora Ochrony Danych

Savanorių pr. 151, LT-03150 Wilno

 

XI. WARUNKI PRZECHOWYWANIA DANYCH

41. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne. Termin przechowywania danych osobowych ustala się zgodnie z Ogólnym Indeksem Przechowywania Dokumentów (zwanym dalej Indeksem) zatwierdzonym zarządzeniem Głównego Archiwisty Litwy oraz innymi aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

42. Dane osobowe, których termin przechowywania nie jest określony w Indeksie, przechowywane są na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

43. Inne dane osobowe, których okres przechowywania nie jest przewidziany w Indeksie lub niniejszej Polityce – nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej Polityce.

44. Dłużej niż wyraźnie określono w niniejszej Polityce, przechowywanie danych osobowych Użytkownika może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy: - jest to niezbędne, aby Intervilža mogła obronić się przed żądaniami, roszczeniami lub procesami sądowymi oraz skorzystać ze swoich praw; - istnieją uzasadnione podejrzenia popełnienia czynu niezgodnego z prawem, w związku z czym prowadzone jest dochodzenie; – dane użytkownika są niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia sporu, reklamacji; – do tworzenia kopii zapasowych i innych podobnych celów; – jeżeli istnieją inne podstawy przewidziane w aktach prawnych.

 

XII. SKUTECZNOŚĆ I ZMIANY POLITYKI

45. Niniejsza Polityka obowiązuje od 2024 r. 22 stycznia Po zmianie niniejszej Polityki, jej zaktualizowana wersja zostanie opublikowana na stronie internetowej  www.inowood.lt

Slapukų politika

Polityka Cookie

1. Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy lub oprogramowanie wysyłane do Twojego urządzenia, które przechowuje informacje związane z Twoją historią przeglądania oraz zestaw danych o korzystaniu z Internetu przez Twoje urządzenie. Jest kontrolowany przez Twoją przeglądarkę internetową; czasami ma unikalną liczbę losową. Możesz go przeczytać, zniszczyć lub zmienić.

 

2. Dlaczego używamy plików cookies?

Zawsze szukamy nowych sposobów na ulepszenie naszej witryny internetowej i oferowanie lepszych usług. Dlatego używamy poniżej w sekcji „6. Jakiego rodzaju pliki cookie są używane?” opisującego różne rodzaje plików cookie. Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do przeglądania witryny i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych plików cookie żądane usługi nie będą możliwe takie jak zakupy w Internecie, nie byłyby możliwe. W celu stosowania funkcjonalnych plików cookies oraz świadczenia usług. Pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewniają płynność korzystania z niej przez użytkownika. Przykładowo, jeśli użytkownik sobie tego życzy, nie musi przy każdym połączeniu wpisywać swojego imienia, nazwiska, hasła ani innych danych.W celu rozwoju usług Monitorując stosowanie plików cookies możemy usprawniać funkcjonowanie serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną. Otrzymujemy informacje o tym, które części witryny są najbardziej popularne, z jakich stron internetowych łączysz się z naszej witryny, z jakich witryn łączysz się z naszą witryną oraz ile czasu spędzasz na naszej witrynie.W celu analizy użytkowania. Pliki cookies służą do zbierania danych statystycznych o liczbie użytkowników odwiedzających serwis i korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do oceny skuteczności reklam. Aby uzyskać ukierunkowane wskazówki marketingowe. Możemy również używać plików cookie do gromadzenia informacji w celu dostarczania reklam lub treści dostosowanych do przeglądarki, tworząc różne grupy docelowe.

 

3. W jaki sposób informujemy o stosowanych plikach cookies?

Przy pierwszym połączeniu ze stroną wyświetla się powiadomienie o używaniu plików cookies. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookies, kliknij przycisk „Zgadzam się” lub możesz kontynuować przeglądanie. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej i usuwając zapisane pliki cookies.

 

4. W jaki sposób wyrażana jest zgoda na używanie plików cookies?

Korzystając ze strony internetowej i klikając przycisk „ZGADZAM SIĘ” znajdujący się w wierszu informacyjnym na dole, potwierdzasz, że wyrażasz zgodę i zezwalasz administratorowi strony na zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.). Pamiętaj, że korzystając ze strony wyrażasz także zgodę i potwierdzasz, że wszelkie dane związane z Twoją aktywnością w serwisie mogą być wykorzystywane przez Google powyżej „2. Dlaczego używamy plików cookies?” dla wymienionych celów.

 

5. Jak odrzucić pliki cookie i/lub je odinstalować?

Możesz samodzielnie zarządzać i/lub odinstalowywać pliki cookie. Możesz odinstalować pliki cookie na dwa sposoby. Możesz przeglądać w przeglądarce pliki cookies już zainstalowane na Twoim komputerze i usuwać je pojedynczo lub wszystkie naraz. Kroki, które należy wykonać, są różne (np. w przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać ︙ w prawym górnym rogu strony, następnie „Ustawienia”, następnie kliknąć „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony, a następnie „Prywatność” ( Kliknij „Ustawienia treści” w sekcji „Prywatność”. Następnie, aby od razu usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane stron” w sekcji „Pliki cookie”, wybierz „Usuń wszystko” (Usuń wszystko), na koniec naciśnij „ Gotowe” w prawym dolnym rogu i aby usuwać pliki cookie jeden po drugim, w sekcji „Pliki cookie” należy przejść do nazwy odpowiedniego pliku cookie i nacisnąć „x” po prawej stronie.), aby określić kroki, jakie należy podjąć powinno być określone w zależności od przeglądarki, z której korzystasz. Możesz także ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie lub otrzymywała ostrzeżenie o instalacji dowolnego pliku cookie. Działania, które należy podjąć, są różne dla każdej przeglądarki, więc konkretne działania, które należy podjąć należy określić w zależności od przeglądarki, z której korzystasz.Przeglądarkę można ustawić odrębnie dla każdego urządzenia, z którego korzystasz.Zastrzegamy, że odinstalowanie lub zablokowanie używanych w serwisie plików cookies może wpłynąć na działanie serwisu i niektórych jego funkcjonalności, a także negatywnie wpłynąć korzystania przez Ciebie z usług dostępnych w Serwisie.

 

6. Jakiego rodzaju pliki cookies są używane?

Cookies mogą być „cookies sesyjnymi”, które wykorzystywane są wyłącznie podczas przeglądania przez Ciebie Internetu i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, „cookies trwałymi”, czyli przechowywanymi na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) do czasu, aż plik cookie wygasa lub odmówisz przyjęcia pliku cookie, korzystając z jednej z metod opisanych powyżej „5. Jak odrzucić pliki cookie i/lub je odinstalować” lub „pliki cookie stron trzecich”, czyli te, których używa osoba niebędąca operatorem Strona internetowa.

Niezbędne pliki cookie:

Tytuł

Dostawca / domena

Cel przetwarzania danych

Data wygaśnięcia

Wykorzystane dane

hs

Używane ze względów bezpieczeństwa

Sesja


buforowanie ssr

Wskazuje, w jaki sposób witryna została zaprezentowana

13 sekund


TOKEN XSRF

Ten plik cookie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej i zapobieganie atakom polegającym na fałszowaniu żądań między witrynami.

Sesja


_GRECAPTCHA

Funkcja ReCaptcha wykorzystuje plik cookie, który umożliwia antybotom potwierdzanie w różnych formach

6 miesięcy


TOKEN XSRF

Ten plik cookie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej i zapobieganie atakom polegającym na fałszowaniu żądań między witrynami.

Sesja


Marketingowe pliki cookie:


Tytuł

Dostawca / domena

Cel przetwarzania danych

Data wygaśnięcia

Wykorzystane dane

svSesja

Identyfikuje unikalnych gości i śledzi sesje odwiedzających na stronie internetowej

1 rok 1 miesiącStatystyczne pliki cookies:

Tytuł

Dostawca / domena

Cel przetwarzania danych

Data wygaśnięcia

Wykorzystane dane

_ga

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest dołączany do każdego żądania strony internetowej i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny.

2 lata

Krótki, losowo wygenerowany identyfikator

_przewodnik

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość każdej odwiedzanej strony oraz służy do liczenia i śledzenia odsłon stron.

1 dzień

Krótki, losowo wygenerowany identyfikator

Niesklasyfikowane pliki cookie:

bottom of page